Arbeidsmiljøutvikling

Inkluderende og helsefremmende arbeidsliv – hvordan skape et bevisst og verdidrevet arbeidsmiljø

Kurs i Livsstyrketrening reduserer ikke bare sykefraværet , det bidrar til et arbeidsmiljø hvor de ansatte  støtter hverandre, er tydelige og er bevisst viktigheten av å leve ut sine verdier til felles beste og for oppdraget bedriften har. Se under Livsstyrketrening

Økt livsstyrke

  • gir større innsikt i det arbeidsmiljømessige samspillet man er en del av
  • bygger tillit ved å ta utgangspunkt i egne verdier og komme andre i møte
  • gir tydeligere kommunikasjon: med kundene/klientene/pasientene, medarbeidere, ledere
  • styrker evnen til å ta bedre vare på seg selv ved  bl. a. å prioritere  på en bedre måte som samsvarer mer med egne verdier

For best mulig og varig resultat er det klokt at leder også trener sin livsstyrke parallelt med sine ansatte. Se mer under lederutvikling.

Uttalelse fra en leder ved Oslo universitetssykehus RHF:

  • Veldig positivt at dere involverer kursdeltagers leder – det gir en god mulighet til å kunne følge opp med samtaler. Kursdeltager har da påbegynt refleksjon i løpet av kurset, og leder kan «høste fruktene» ved å overføre tenkemåten til konkrete situasjoner på jobben som er utfordrende for den ansatte»
  • Denne tilnærmingen kan hjelpe til å rette fokuset mot indre motivasjon og potensiale, og hjelpe den ansatte til økt selvbevissthet. Ofte er de som har de største utfordringene også de som kanskje ikke er så gode til å se sine egne begrensninger. Samtidig er det lettere å se andres begrensninger enn sine egne. Et annet poeng er opplevelsen av å «svare for seg selv» og ikke «det de tror at arbeidsgiver vil

Velger virksomheten i tillegg å bli mer bevisst sine verdier og de man ønsker skal drive virksomheten fremover, vil man kunne få høyt motiverte, kreative og medskapende ansatte!

Barrett’s Cultural Transformation Tool (CTT): Er et verktøy for kartlegging og bevisstgjøring av verdier hos ansatte og ledere i bedrifter. Et større samsvar mellom de ansattes og bedriftens verdier fører til mer motiverte og innovative ansatte og bedre resultater for virksomheten.  Når det er mer samsvar mellom egne og bedriftens verdier, vil dette prege kulturen i bedriften positivt og man kan oppleve å stå stødigere i møte med utfordringer i arbeidshverdagen ved at man ikke går på akkord med seg selv. CTT er en  utviklingsmetode, som muliggjør verdidrevet arbeidsmiljø- og lederutvikling, der klare mål og verdier er avgjørende. Gjennom CTT, dialog og samlinger defineres ønskede verdier, ønsket kultur og veien dit. Ved å kjenne til og leve ut verdiene kan vi utgjøre en forskjell.

Vi er en del av nettverket til Barretts Values Center og har derfor et stort internasjonalt nettverk å trekke på.