Bakgrunn

Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er bygget på et medisinsk og pedagogisk doktorgradsarbeid av lege og spesialist i arbeidsmedisin, Liv Haugli og sykepleier og veiledningspedagog Eldri Steen: «Kroniske muskel/skjelettsmerter og selvforståelse- utvikling av en læringsmodell som vektlegger kroppen som meningsbærer.» Det utdanningsvitenskapelige fakultet. UiO Oslo 2001.

Haugli og Steen så at tilnærmingen til pasienter med kroniske sammensatte lidelser og smerteproblematikk i stor grad var diagnosefokusert  og utilstrekkelig. I doktorgradsamarbeidet sitt utarbeidet de et konsept og en annen og mer helhetlig tilnærming til denne pasientgruppen . Dette som et supplement til allerede innarbeidede behandlings- og tilnærmingsmetoder.

Livsstyrketrening er en gruppebasert kommunikasjons- og veiledningsmodell som har som mål å fremme ressurser, muligheter og mestring. Fokus er hele mennesket i hele dets livssituasjonen, med økt bevisstgjøring på kroppsfornemmelser, behov, følelser og tanker og at alt henger sammen. 

Livsstyrketrening er i løpet av årene videreutviklet og tas nå i bruk på ulike arenaer som for eksempel i forhold til ansatte som et sykefraværsreduserende, forebyggende og helsefremmende tiltak. Det tas i bruk på pårørendesentre, frisklivssentraler, m.fl., i tillegg til fortsatt å være et mestringskurs for pasienter.

Metoden var i utgangspunktet et gruppekurs, men modellen brukes nå også i individuell oppfølging og veiledning.

Livsstyrketrening er et eget studie på VID høgskole, avdeling Diakonhjemmet i Oslo og man blir utdannet til Livsstyrketrener som er en beskyttet tittel.