Lederutvikling og lederstøtte

Lederutvikling og lederstøtte  – Verdiledelse og relasjonsledelse

Å stå stødig i møte med konflikter, i personalsaker og vanskelige beslutninger er en styrke, fordi det er et krevende farvann å navigere i og ingen fasitsvar å lene seg på.

Ved å virkelig kjenne og være trygge på våre egne verdier og merke hvor kraftfullt de kan motivere oss, kan vi navigere etter disse i vanskelige situasjoner og få fram styrkene hos de ansatte og finne de mest virksomme strategiene som er i tråd med felles verdier  og som  gir løsninger som utgjør en forskjell for oppdraget virksomheten har.

Et kurs i Livsstyrketrening gir deg en dyptgående mulighet til å til å bli bedre kjent med deg selv og din bevissthet om: dine verdier og behov, dine følelser og tanker og hvordan alle disse tingene gjensidig påvirker hverandre og henger sammen med din livs- og arbeidssituasjon. Du vil kunne oppdage hvordan dette har relevans for din rolle som leder og hvordan du kan etterleve de viktigste verdiene for deg og virksomheten.

Dette er et godt utgangspunkt for å finne de gode verdiene, i fellesskap med de ansatte, som skal være drivere og etiske veiledere for virksomheten!  Verdiene kan brukes hver dag og alle kan kjenne etter når de ikke etterleves.

Som Henriette Grønn fra Business is personal sier: «Den enkelte må ta verdiene innover seg og vi må vi minne hverandre på å etterleve dem.»

«Å ha positive verdier som etterleves blir et konkurransefortrinn»

Med et kurs i Livsstyrketrening får man helt konkret øvd seg på å kjenne etter og ta blir klar over hvor viktige verdiene er for motivasjon og for hvordan vi samhandler og løser arbeidsoppdraget vårt. Det anbefales derfor at leder og ansatte parallelt deltar på et kurs i Livsstyrketrening. Den felles og dypt forankrede forståelsesrammen vil kunne gi dere

  • trygge, sterke, empatiske relasjoner og team
  • kreative og tydelige ansatte
  • og dere kan enklere og med kraft utgjøre en forskjell og oppnå det dere brenner for!

Det er viktig å ha kontakt med deg selv i møte med andre for å skape en trygg og samskapende relasjon hvor dere kjenner til hverandres verdier og drivere, bygger opp under medarbeiderens styrker og mobiliserer kompetansen.  Denne kontakten oppøves underveis når du trener din livsstyrke.

Velger virksomheten  å bli mer bevisst sine eksiterende verdier og de verdier man ønsker skal drive virksomheten fremover, vil man kunne få høyt motiverte, kreative og medskapende ansatte! Vi kan bistå dere i å finne de ansattes og ledelsens verdier på en strukturert måte:

Barrett’s Cultural Transformation Tool (CTT): Er et verktøy for kartlegging og bevisstgjøring av verdier hos ansatte, team og ledere i bedrifter. Et større samsvar mellom de ansattes og bedriftens verdier fører til mer motiverte og innovative ansatte og bedre resultater for virksomheten.  Når det er mer samsvar mellom egne og bedriftens verdier, vil dette prege kulturen i bedriften positivt og man kan oppleve å stå stødigere i møte med utfordringer i arbeidshverdagen ved at man ikke går på akkord med seg selv. CTT er en  utviklingsmetode, som muliggjør verdidrevet arbeidsmiljø- og lederutvikling, der klare mål og verdier er avgjørende. Gjennom CTT, dialog og samlinger defineres ønskede verdier, ønsket kultur og veien dit. Ved å kjenne til og leve ut verdiene kan vi utgjøre en forskjell.

Vi er en del av nettverket til Barretts Values Center og har derfor et stort internasjonalt nettverk å trekke på.

Uttalelse fra en seksjonsleder på Oslo universitetssykehus etter en kortere innføring i Livsstyrketrening:

«Som leder er det helt nødvendig å være i utvikling mot sterkere jeg-styrke for å kunne påvirke personalgruppen positivt og ikke projisere ubevisst mindre konstruktive signaler til de man er leder for. Og har man god selvinnsikt (jeg-styrke) vil man vite når man handler bra og når man handler mindre bra.»